Salsa in Hanoi, Vietnam! by Eric Freeman (29/03/2012)

Salsa in Hanoi, Vietnam! First question: Is there even any salsa in Hanoi? The first thing I did was to check out SalsaPower.com which normally is a great resource for finding salsa clubs in cities around the world. The page only lists a few clubs. I had a couple of old contacts in Vietnam from […]

Edie, The Salsa FREAK

Để giúp các bạn hiểu hơn về điệu nhẩy Salsa, hiểu hơn về những con người đã và đang đam mê nó, những con người vẫn trên còn đường chinh phục những đỉnh cao bất tận, tôi xin được mở topic dịch bài viết về những tấm gương lớn đó, biết đâu sau này bạn […]